Snelle levering - Binnen 3 werkdagen
Showroom is open

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaardenTransport en Levering
Bestellingen via de website kunnen worden bezorgd in geheel Nederland en België, met uitzondering van de Waddeneilanden en postcodes 1011 tot en met 1018. De bezorgkosten zijn € 19,95.
Indien de levering naar een appartement is wordt dit geleverd op de begane grond voor de ingang.

Levertermijn
Bestellingen die elke werkdag geplaatst en voldaan worden voor 17:00 uur, en indien voorradig, worden in veel gevallen binnen 3 werkdagen geleverd.

(Tijdens de vakantie periode kan dit afwijken). Indien de levertermijn overschreden gaat worden, om welke reden dan ook, stelt Plintenwinkel.nl u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt Plintenwinkel.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, uiterlijk 7 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. Plinten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Prijzen
De prijzen vermeld op de website van Plintenwinkel.nl, zijn inclusief BTW.

Betaalwijzen
Plintenwinkel.nl biedt u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen:
1- Ideal
2- Credit Card (Visa / Mastercard)
3- Per bank U maakt van te voren uw geld over naar onze bankrekening. Houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen!


Eigendomsrecht

Het eigendom van de door Plintenwinkel.nl geleverde goederen gaat pas over, indien u al wat op grond van enige overeenkomst aan Plintenwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Plintenwinkel.nl, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Plinten.nl, dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2. Tijdens deze termijn dient u als consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Plintenwinkel.nl te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Let op! Uitgesloten zijn op maat gemaakte producten zoals onze keukenplinten en chemie producten als: bevestigingskit & acrylkit.

Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u zich als consument te richten naar de door Plintenwinkel.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

Indien u als consument een bedrag betaald heeft, betaalt Plintenwinkel.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

Garantiebepalingen
Op al onze leveringen zijn de fabrieksgaranties van toepassing. Installatie dient te allen tijde uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier. In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per e-mail laminaatoutlethaarlem@gmail.com gemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de productinformatie (merk, type etc.), aankoopdatum en factuurnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent tijdens kantooruren. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen voor het treffen van passende maatregelen. Uw factuur dient tevens als garantiebewijs. In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.